Polityka Prywatności

Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Usługobiorców, które zostały podane za pośrednictwem narzędzi dostępnych w Serwisie lub ze względu na używanie Serwisu przez Usługobiorcę. Poniższa Polityka Prywatności jest integralną częścią Regulaminu Serwisu, który określa zasady, prawa i obowiązki Użytkowników/Usługobiorców korzystających z Serwisu. Polityka Prywatności określa również zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Usługobiorców korzystających z Serwisu – do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Usługodawca zapewnia, że dba i szanuje dane osobowe Usługobiorców, a niniejsza Polityka Prywatności ma także pomóc zrozumieć Usługobiorcy, w jaki sposób Usługodawca przetwarza jego dane osobowe w związku z funkcjonowaniem Serwisu. 

§1

Definicje:

 1. Serwis – serwis internetowy „Po Poradę – konsultacje prawne online” działający pod adresem https://www.poporade.pl.

 2. Serwis Zewnętrzny – serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców współpracujących z Administratorem.

 3. Administrator – administratorem Serwisu, a także Administratorem danych osobowych Usługobiorcy jest Sebastiana Chorąży prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Adwokacka Sebastian Chorąży z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 4 lok. 117, 00-131 Warszawa, NIP: 8722261783, REGON: 381710456, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Technologii. Administrator (zamiennie Usługodawca) świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

 4. Użytkownik/Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

 5. Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

 6. Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika w związku z wizytą Użytkownika w Serwisie, w tym korzystaniem z jego narzędzi.

 7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 8. Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 9. Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 10. Ograniczenie przetwarzania – oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

 11. Profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 12. Zgoda – zgoda osoby, której dane dotyczą, oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia (w tym złożonego elektronicznie) lub wyraźnego działania potwierdzającego – przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

 13. Naruszenie ochrony danych osobowych – oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

 14. Pseudonimizacja – oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej

 15. Anonimizacja/Anonimizacja danych – to nieodwracalny proces operacji na danych, który niszczy / nadpisuje „dane osobowe” uniemożliwiając identyfikację lub powiązanie danego rekordu z konkretnym użytkownikiem lub osobą fizyczną.

§2

Inspektor Ochrony Danych

 1. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych w związku z tym, iż powołanie inspektora nie jest obowiązkowe w związku z działalnością wykonywaną czy dostępną w Serwisie. 

 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, można kontaktować się bezpośrednio z Administratorem, np. na adres e-mail: sebastian.chorazy@poporade.pl.

§3

Pliki Cookies

 1. Serwis wykorzystuje pliki cookies, o czym Użytkownik jest informowany w baneru na dole widoku strony – od razu po wejściu na stronę internetową Serwisu a także w niniejszej Polityce Prywatności. Korzystanie z plików Cookies odbywa się za zgodą Użytkownika, z wyłączeniem sytuacji, gdy pliki Cookies są niezbęde do działania Serwisu, w szczególności umożliwiają działanie podstawowych funkcji Serwisu takie jak działanie zabezpieczeń, weryfikacji tożsamości i zarządzania sieci. W sytuacji, gdy Użytkownik nie godzi się na wykorzystywanie niezbędnych plików Cookies w Serwisie – powinien opuścić Serwis. Umożliwienie zapisywania plików cookies w przeglądarce internetowej (co wynika z takich ustawień przeglądarki poczynionych indywidualnie przez Użytkownika) oznacza zgodę Użytkownika na przechowywanie przez Administratora plików Cookies, które są wykorzystywane zgodnie z celami wskazanymi w ust. 7 niniejszego paragrafu.    

 2. W Serwisie stosowane są:

  • Cookies wewnętrzne – są to pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu. Cookies wewnętrzne stosowane przez Administratora w Serwisie są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników i nie zawierają skryptów, treści lub informacji mogących zagrażać bezpieczeństwu danych osobowych lub bezpieczeństwu Urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.

  • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów Zewnętrznych. Skrypty Serwisów zewnętrznych, które mogą umieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika zostały świadomie umieszczone w Serwisie poprzez skrypty i usługi udostępnione i zainstalowane w Serwisie. Administrator dokonuje wszelkich możliwych działań w celu weryfikacji i doboru partnerów serwisu w kontekście bezpieczeństwa Użytkowników. Administrator do współpracy dobiera znanych, dużych partnerów, zazwyczaj o globalnym zaufaniu społecznym. Nie posiada on jednak pełnej kontroli nad zawartością plików Cookies pochodzących od zewnętrznych partnerów. Za bezpieczeństwo plików Cookie, ich zawartość oraz zgodne z licencją wykorzystanie przez zainstalowane w serwisie Skrypty, pochodzących z Serwisów zewnętrznych, Administrator nie ponosi odpowiedzialności na tyle, na ile pozwala na to prawo. Lista partnerów mogących umieszczać pliki Cookies w Serwisie zamieszczona jest w dalszej części Polityki Prywatności.

  • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika

  • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia, chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookies po zakończeniu sesji Urządzenia.

 3. Mechanizmy składowania, odczytu i wymiany danych pomiędzy Plikami Cookies zapisywanymi na Urządzeniu Użytkownika a Serwisem są realizowane poprzez wbudowane mechanizmy przeglądarek internetowych i nie pozwalają na pobieranie innych danych z Urządzenia Użytkownik, w tym danych osobowych. 

 4. Użytkownik ma kontrolę nad umieszczanymi plikami Cookies, w tym:

 5. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookies korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

 6. Administrator stosuje środki techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych umieszczanych w plikach Cookies. Należy jednak zwrócić uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa tych danych zależy od obu stron w tym działalności Użytkownika. Administrator nie bierze odpowiedzialności za przechwycenie tych danych, podszycie się pod sesję Użytkownika lub ich usunięcie, na skutek świadomej lub nieświadomej działalność Użytkownika, wirusów, koni trojańskich i innego oprogramowania szpiegującego, którymi może jest lub było zainfekowane Urządzenie Użytkownika. Użytkownicy w celu zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami powinni stosować się do zasad zwiększających ich cyberbezpieczeństwo. Administrator zachęca Użytkownika do korzystania z programów komputerowych renomowanych firm, które zapewniają bezpieczeństwo w sieci, w tym zabezpieczają Użytkowników i ich urządzenia przed wirusami, atakami z sieci itd.

 7. Administrator wykorzystuje pliki Cookies dla celów niezbędnych oraz dodatkowych związanych z działalnością Serwisu:

  • Celem niezbędnym jest umożliwienie działania podstawowych funkcji Serwisu, takich jak działanie zabezpieczeń, weryfikacji tożsamości i zarządzania sieci.

  • Cele dodatkowe wynikają z okoliczności takich jak usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu, personalizacja Serwisu dla Użytkownika, prowadzenie statystyk Serwisu/analizy ruchu w Serwisie (np. anonimowe dane co do Użytkowników, ilości odwiedzin, rodzajów urządzeń z których korzystają Użytkownicy, łączy które doprowadziły Użytkownika do Serwisu itp.), celem serwowania usług multimedialnych, czy świadczenia usług społecznościowych, a także dla celów marketingowych – a cele te wynikają z prawnie uzasadnionych interesów Administratora. 

 8. Administrator może wykorzystywać w Serwisie skrypty javascript oraz komponenty webowe partnerów, którzy mogą umieszczać własne pliki Cookies na Urządzeniu Użytkownika (cookies zewnętrzne, o których mowa w ust. 2 pkt 2 niniejszego paragrafu). W ustawieniach swojej przeglądarki Użytkownik może sam decydować o dozwolonych plikach Cookies, jakie mogą być używane przez poszczególne witryny internetowe. Poniżej Administrator wskazuje listę partnerów lub usług zaimplementowanych w Serwisie, mogących umieszczać pliki Cookies:

  • Usługi społecznościowe/łączone: (udostępnianie treści, komunikacja oraz inne – każdorazowo wskazane w treści polityki prywatności dostawców tych usług, które to polityki prywatności zostały niżej podlinkowane):

   • Facebook/Messenger – w związku z tym, iż w Serwisie znajduje się wtyczka przenosząca Użytkownika z Serwisu do profilu Serwisu w portalu Facebook, jak również znajduje się wtyczka do kontaktu z kancelarią przez komunikator Messenger, a także w przyszłości mogą pojawić się wtyczki/przyciski udostępniane przez portal Facebook w Serwisie – Facebook (Meta) może umieszczać swoje pliki Cookies w związku z wizytą Użytkownika w Serwisie, w szczególności, gdy Użytkownik użyje w Serwisie jednego z narzędzi udostępnianych przez Facebook w Serwisie. Facebook w swojej polityce prywatności szczegółowo wskazuje w jakim celu i na jakich zasadach używa plików cookies, a także w jaki sposób przetwarza lub może przetwarzać dane osobowe Użytkownika. Facebook uzyskuje informacje o tym, że Użytkownik odwiedza Serwis, w tym informacje związane z urządzeniem Użytkownika oraz o aktywności Użytkownika w Serwisie – dane te są zbierane niezależnie od tego, czy Użytkownik posiada konto w serwisie Facebook, czy też nie. Jeśli Użytkownik przegląda Serwis, będąc zalogowanym na portalu Facebook – wówczas serwis społecznościowy może przyporządkować wizytę Użytkownika do jego konkretnego profilu na portalu społecznościowym. Aktywność Użytkownika w Serwisie czasem może mieć odzwierciedlenie na profilu Użytkownika w portalu społecznościowym, w szczególności w sytuacji, gdy Użytkownik „polubi” coś w Serwisie, używając narzędzia Facebook zaimplementowanego w Serwisie. Użytkownik może kontrolować dane zbierane przez portal społecznościowy – co zostało opisane w polityce prywatności portalu społecznościowego.  

   • LinkedIn – w związku z tym, iż w Serwisie znajdują się wtyczka przenosząca Użytkownika z Serwisu do profilu Administratora w serwisie Linkedin, a także w przyszłości może znajdować się wtyczka przenosząca Użytkownika do profilu Serwisu w serwisie Linkedin – Linkedin może umieszczać swoje pliki Cookies w związku z wizytą Użytkownika w Serwisie, w szczególności, gdy Użytkownik użyje w Serwisie jednego z narzędzi udostępnianych przez Linkedin w Serwisie. Linkedin w swojej polityce prywatności szczegółowo wskazuje w jakim celu i na jakich zasadach używa plików cookies, a także w jaki sposób przetwarza lub może przetwarzać dane osobowe Użytkownika. Aktywność Użytkownika w Serwisie czasem może mieć odzwierciedlenie na profilu Użytkownika w portalu społecznościowym, w szczególności w sytuacji, gdy Użytkownik „polubi” coś w Serwisie, używając narzędzia Linkedin zaimplementowanego w Serwisie. Użytkownik może kontrolować dane zbierane przez portal społecznościowy – co zostało opisane w polityce prywatności portalu społecznościowego.

   • WhatsApp –  w związku z tym, iż w Serwisie znajduje się wtyczka do kontaktu z kancelarią przez komunikator WhatsApp – firma WhatsApp Ireland Limited może umieszczać swoje pliki Cookies w związku z wizytą Użytkownika w Serwisie, w szczególności, gdy Użytkownik skontaktuje się z kancelarią za pośrednictwem wtyczki WhatsApp. Firma WhatsApp Ireland Limited w swojej polityke prywatności szczegółowo wskazuje w jakim celu i na jakich zasadach używa plików cookies a także w jaki sposób przetwarza lub może przetwarzać dane osobowe UżytkownikaUżytkownik może kontrolować dane zbierane przez portal społecznościowy – co zostało opisane w polityce prywatności portalu społecznościowego.

  • Usługi umożliwiające odnalezienie siedziby Administratora na mapie, tj. mapy Google. Szczegółowe zasady korzystania z tych map zostały określone w polityce prywatności tej usługi.

  • W serwisie mogą być również wyświetlane usługi multimedialne np. z YouTube. Szczegółowe zasady korzystania z tych usług zostały określone w polityce prywatności portalu. Korzystając z filmów zamieszczonych w Serwisie, które pochodzą z serwisu YouTube – serwis ten może wysyłać pliki Cookies na urządzenie Użytkownika.

 9. Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, polityki prywatności, cel przetwarzania danych oraz sposób wykorzystywania plików cookies.

 10. Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookies na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.

 11. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku, gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookies, które zostały przewidziane do prawidłowej realizacji wszystkich Usług i narzędzi dostępnych w Serwisie. 

§4

Cele przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz podstawa prawna przetwarzania

 1. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora w Serwisie są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, a także innymi właściwymi przepisami.

 2. Dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników są przetwarzane w jednym z następujących celów:

 • Prawidłowego prezentowania treści dostępnych w Serwisie lub treści z Serwisu udostępnianych w serwisach społecznościowych, jak i do umożliwienia wykonywania aktywności w serwisach społecznościowych lub interakcji z Administratorem lub kontem Serwisu w serwisach społecznościowych lub innych witrynach, w tym w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych i Użytkowników korzystających z Serwisu – przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, 

 • Obsługi realizacji złożonego przez Użytkownika zamówienia na usługi prawne online – przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi prawnej, 

 • Obsługi korespondencji między Użytkownikiem a Administratorem, prowadzonej przez e-mail, chat, telefonicznie, SMS, za pośrednictwem serwisów społecznościowych lub w inny sposób komunikowania się na odległość, których przedmiotem są konsultacje/negocjacje związane z oferowanymi przez Administratora usługami i zasadami ich realizacji – przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

 • Dochodzenia lub ochrony roszczeń Administratora oraz zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora – przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,    

 • Analizy i kontroli ruchu (jeśli występuje) na stronie internetowej Serwisu – przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,    

 • Usługa rezerwacji konsultacji prawnej i funkcjonalności z tym związanych – przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, którym jest możliwość dokonania rezerwacji konsultacji prawnej online oraz konsultacji prawnej w siedzibie kancelarii/siedzibie Użytkownika/w innym miejscu.

§5

Rodzaje gromadzonych danych

 1. Serwis gromadzi dane o Użytkownikach. Cześć danych jest gromadzona automatycznie i anonimowo, a część danych to dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników w trakcie zapisywania się do poszczególnych usług oferowanych przez Serwis.

 2. Anonimowe dane gromadzone automatycznie: adres IP, typ przeglądarki, rozdzielczość ekranu, przybliżona lokalizacja, otwierane podstrony serwisu, czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu, rodzaj systemu operacyjnego, adres poprzedniej podstrony, adres strony odsyłającej, język przeglądarki, prędkość łącza internetowego, dostawca usług internetowych – a dane te są zbierane zgodnie § 3 ust. 9 pkt 2 niniejszej Polityki Prywatności.

 3. Dane gromadzone podczas dokonywania rezerwacji konsultacji prawnej online za pośrednictwem Serwisu: imię / nazwisko / nazwa wyświetlana na profilu / NIP (jeśli dotyczy), adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku dokonywania płatności online za pomocą narzędzi udostępnianych przez Przelewy24 –  zbierane są: imię i nazwisko, adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres e-mail, a także mogą być zbierane dodatkowe dane, takie jak: numer telefonu, nazwa firmy czy NIP. W przypadku dokonywania płatności przelewem Administrator gromadzi dane, takie jak: imię i nazwisko, adres (jeśli Użytkownik poda), numer rachunku bankowego. Ponadto Serwis gromadzi automatycznie dane dotyczące adresu IP Użytkownika.

§6

Dostęp do danych osobowych przez podmioty trzecie

 1. Dane Użytkownika mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, w tym poza Unię Europejską, które odpowiadają za utrzymanie Serwisu oraz jego techniczne możliwości, w tym zapewniających obsługę rezerwacji terminu konsultacji prawnej jak i zapewniających obsługę płatności internetowych za zarezerwowane konsultacje prawne online, a także podmiotowi, jak również podmiotom, w których serwisach społecznościowych jest prowadzone konto Serwisu lub Administratora – do których wtyczki/odniesienia są zawarte w Serwisie i oznaczone logiem danego serwisu społecznościowego. Twoje dane mogą również zostać przekazane podmiotowi, który dostarcza narzędzie do realizacji konsultacji prawnej online (tj. dostarcza aplikację ZOOM). Twoje dane mogą również zostać przekazane do podmiotu, który świadczy na rzecz Administratora usługi księgowe. 

 2. Wykorzystanie przez Użytkownika aplikacji SIGNAL jako narzędzia do realizacji konsultacji prawnej online – nie wiąże się z przekazywaniem przez Administratora danych osobowych do dostawcy tej aplikacji. Niemniej zainstalowanie aplikacji SIGNAL na telefonie Użytkownika wiąże się z obowiązkowym podaniem przez Użytkownika swojego numeru telefonu. Pozostałe dane są przekazywane przez Użytkownika w sposób dobrowolny. Dostawca narzędzia wskazuje, iż zobowiązuje się do ochrony prywatności i bezpieczeństwa użytkowników – o czym mowa pod tym linkiem. 

 3. Podmioty, o których mowa w ust.1, którym Administrator może przekazywać dane Użytkownika, do: 

 • Firma hostingowa, świadcząca usługę hostingu lub usług pokrewnych dla Administratora, w tym zapewniająca narzędzia dostępne w Serwisie: ZENBOX sp. z o. o. ul. Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa, NIP: PL949-219-10-21 z siedzibą w Polsce. Administrator zawarł umowę z firmą hostingową, która reguluje zasady przetwarzania danych osobowych, które są zgodne z RODO. 

 • Firma odpowiedzialna za obsługę usług chmurowych na rzecz Administratora, w tym za obsługę poczty elektronicznej e-mail w domenie (poporade.pl): Google LLC z siedzibą w USA oraz Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii. Przekazywanie danych odbywa się na podstawie umowy zawierającej Standardowe Klauzule Umowne, zaakceptowane przez Komisję Europejską.  

 • Firma odpowiedzialna za obsługę chmurową na rzecz Administratora, w tym za obsługę w chmurze narzędzi biurowych oraz dysku w chmurze: Microsoft Corporation Inc. z siedzibą w USA oraz Microsoft Ireland Operations Ltd z siedzibą w Irlandii. Przekazywanie danych odbywa się na podstawie umowy zawierającej Standardowe Klauzule Umowne, zaakceptowane przez Komisję Europejską.  

 • Firma odpowiedzialna za aplikację ZOOM, której użycie może służyć realizacji konsultacji prawnej online: Zoom Video Communication Inc. z siedzibą w USA. Przekazywanie danych odbywa się na podstawie umowy zawierającej Standardowe Klauzule Umowne, zaakceptowane przez Komisję Europejską.  

 • Firma odpowiedzialna za obsługę płatności online za Usługi dostępne w Serwisie (w przypadku dokonywania transakcji płatności za pomocą kliknięcia w link do płatności Przelewy24 udostępniany w e-mailu, przesłanym po dokonaniu rezerwacji): PayPro S. A. z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej (dostawca Przelewy24). Administrator zawarł umowę z podmiotem obsługującym płatności online (za pośrednictwem linków płatności przekazywanych na prośbę Użytkownika przy rezerwacji konsultacji prawnej online). 

 • Firma odpowiedzialna za prowadzenie księgowości Administratora: inFakt sp. z o. o., ul. Szlak 49, 31-153 Kraków, NIP: 945-212-16-81. Przekazanie tych danych regulują odpowiednie polskie przepisy księgowe oraz umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Usługodawcą. 

 • Firma odpowiedzialna za prowadzenie wtyczki do rezerwacji konsultacji prawnej online: SAFI Studio Paweł Nowakowski, Dębina, ul. Spacerowa 25, 05-152 Czosnów, NIP: 5311610855. Przekazanie tych danych regulują odpowiednie polskie przepisy oraz umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Usługodawcą. 

 • Firmy, które obsługują wtyczki do konta Administratora oraz konta Serwisu w serwisach społecznościowych: Linkedin Corp. z siedzibą w USA oraz Linkedin Ireland Unlimited Company z siedzibą w Irlandii, a także Meta Platforms Inc. z siedzibą w USA (dawniej występowała jako Facebook Inc. z siedzibą w USA) oraz do Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą w Irlandii (współadministrator danych osobowych – do 4 stycznia 2022 r. występowała jako Facebook Ireland Limited – właściciel serwisu Facebook.com) – przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie umowy zawierającej Standardowe Klauzule Umowne, zaakceptowane przez Komisję Europejską. Przetwarzanie danych osobowych do serwisów społecznościowych może nastąpić w sytuacji, gdy Użytkownik posiada konto społecznościowe na danym portalu społecznościowym oraz kliknie w link w Serwisie prowadzący do konta Administratora lub konta Serwisu w danym portalu, a także gdy prowadzi aktywność na koncie Administratora lub na koncie Serwisu lub wchodzi w interakcje z tymi kontami w powyższych serwisach społecznościowych – co także zostało opisane wyżej w niniejszej Polityce Prywatności.   

 • Firma, która obsługuje wtyczkę „przycisk wielofunkcyjny”, dzięki któremu Użytkownik może dokonać w jednym miejscu wielu czynności, tj. dokonać połączenia z kancelarią, nawiązania kontaktu SMS z kancelarią, nawiązania kontaktu z kancelarią poprzez Messenger/WhatsApp lub poprzez e-mail lub poprzez formularz kontaktowy, a także dokonać rezerwacji konsultacji prawnej oraz sprawdzić na mapie siedzibę kancelarii. Firma odpowiedzialna za przycisk to: StudioStacks B.V. firma zarejestrowana w Holandii pod numerem rejestracyjnym 70828474 z siedzibą pod adresem Eerste Jan Steenstraat 100-3, 1072 NR, Amsterdam, Holandia. Przekazanie tych danych reguluje umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Usługodawcą. Firma przestrzega zasad wynikających z RODO. 

§7

Sposób przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników mogą być przekazywane poza Unię Europejską. Przekazanie danych poza Unię Europejską jest spowodowane korzystaniem z usług globalnych podmiotów zlokalizowanych poza granicami UE lub w wyniku indywidualnego działania Użytkownika (np. wprowadzenie komentarza lub wpisu w serwisie społecznościowym lub kontaktowanie się przy użyciu narzędzi dostępnych w serwisach społecznościowych), co sprawi lub może sprawić, że dane mogą być dostępne dla każdej osoby odwiedzającej dany serwis. W przypadku przekazania danych osobowych poza granice UE, dane te są przetwarzana na podstawie umowy zawartej pomiędzy Administratorem a podmiotami trzecimi, o których mowa w § 6 ust. 3.

 2. Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania) ani nie będą odsprzedawane podmiotom trzecim.

 3. Dane anonimowe (bez danych osobowych) gromadzone automatycznie w Serwisie mogą być przekazywane poza Unię Europejską. Dane nie będą wykorzystywane przez Administratora do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania) ani nie będą odsprzedawane podmiotom trzecim.

§8

Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe są przechowywane przez Administratora przez różne okresy, które zależą od poszczególnych Usług, z których korzysta Użytkownik lub czynności, których Użytkownik dokonał w Serwisie lub za jego pośrednictwem lub w związku z interakcją z Serwisem. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Okresy te, w układzie od najkrótszego do najdłuższego, wyglądają następująco:

  • Przez czas obecności Użytkownika w Serwisie oraz tak długo, jak pliki Cookies wykorzystywane w Serwisie będą przechowywane w urządzeniu Użytkownika (Użytkownik w każdej chwili może wyczyścić pliki Cookies ze swojego urządzenia – o czym mowa wyżej w Polityce Prywatności),

  • Przez okres 3 miesięcy będą przechowywane dane osobowe, które Użytkownik podał Administratorowi w związku z przesłaną do niego korespondencją, jeśli w jej wyniku nie doszło do zawarcia pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem umowy o świadczenie usługi prawnej. 

  • Przez okres 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie (w tym udzielanie konsultacji prawnych), w którym dane osobowe Użytkownika zostały zgromadzone przez Administratora, gdyż okres ten wynika z obowiązków ciążących na Administratorze zgodnie z przepisami ustawy prawo o adwokaturze (art. 16c ust. 1 pkt 2 lit. c),

  • Przez tak długi okres, w którym Użytkownik posiada konto na portalu społecznościowym Linkedin lub Facebook, z którym powiązana jest aktywność Użytkownika na profilu Administratora lub na profilu konta Serwisu lub przez okres pozostawanie Użytkownika „w kontakcie” / „w znajomych” / „w obserwujących” z Administratorem lub względem profilu konta Serwisu na portalu społecznościowym Linkedin lub Facebook, bądź do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 2. Dane anonimowe (bez danych osobowych) mogą być przechowywane przez Administratora w celu prowadzenia statystyk Serwisu przez czas nieoznaczony.

§9

Prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem danych osobowych

Administrator gromadzi i przetwarza dane Użytkowników, a Użytkownikowi w związku z tym przysługuje prawo do:

 • uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora – Użytkownik ma możliwość uzyskania od Administratora informacji czy jego dane są przetwarzane i w jakim zakresie. Użytkownik może żądać od Administratora dostępu do tych danych oraz jeśli zajdzie taka potrzeba – do uzyskania ich kopii. 

 • sprostowania danych osobowych – Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora,

 • usunięcia danych osobowych – Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora, np. w sytuacji odpadnięcia podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych przez Administratora. Administrator może wstrzymać się z realizacją żądania usunięcia danych w celu ochrony prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. w gdy Użytkownik dopuścił się naruszenia Regulaminu Serwisu lub Administrator podejmie czynności związane z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń względem Użytkownika. Administrator może także wstrzymać się z usunięciem danych, jeśli ich przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. z uwagi na okresy przechowywania dokumentacji procesowej czy dokumentacji podatkowej)

 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych – Użytkownikowi przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, 

 • przenoszenia danych osobowych – Użytkownikowi przysługuje prawo uzyskania od Administratora danych osobowych dotyczących Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, o ile Użytkownik zawarł z Administratorem umowę o świadczenie usługi prawnej lub wyraził odrębną zgodę na przetwarzanie danych osobowych – realizowane na żądanie złożone do Administratora,

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO, o ile żądanie to wynika z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika. W takiej sytuacji Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych osobowych Użytkownika, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika, którego dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 • wniesienia skargi – Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w sytuacji, gdy Użytkownik dojdzie do przekonania, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora niezgodnie z prawem. 

§10

Kontakt do Administratora

Z Administratorem można skontaktować się w jeden z poniższych sposobów:

 • Drogą elektroniczną na adres: sebastian.chorazy@poporade.pl,

 • Telefoniczne na numer: +48 511 134 625,

 • Poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie. 

§11

Linki zewnętrzne

W Serwisie, w Regulaminie Serwisu, w Polityce Prywatności, a także w artykułach czy postach, jeśli takie znajdują się w Serwisie, mogą znajdować się odnośniki do witryn zewnętrznych, z którymi Właściciel serwisu nie współpracuje w ramach prowadzonego Serwisu. Administrator umieszcza linki do serwisów zewnętrznych, które zna, z których korzysta, a także takich, które na dzień wprowadzenia niniejszej Polityki Prywatności zapewniały certyfikat bezpieczeństwa połączenia (strony dysponowały certyfikatem SSL). Celem umieszczenia linków w Serwisie jest usprawnienie komunikacji pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, a także podzielenie się z Użytkownikiem wiedzą Administratora, którą ten posiada co do określonych faktów, które każdorazowo zostały wskazane przy tych linkach – w szczególności odnoszących się do zasad cyberbezpieczeństwa w sieci Internet. Administrator zastrzega jednak, iż umieszczone linki do serwisów zewnętrznych mogą w późniejszym czasie okazać się niebezpieczne dla urządzenia Użytkownika lub stanowić zagrożenie bezpieczeństwa danych Użytkownika – z uwagi np. na wygaśnięcie certyfikatów bezpieczeństwa połączenia, czy też przeprowadzonego ataku hakerskiego na te strony. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość znajdującą się poza Serwisem, niemniej także wskazuje, iż okresowo będzie dokonywał sprawdzenia linku oraz stron, które zostały podlinkowane, a w przypadku dostrzeżenia, iż dana strona zewnętrzna utraciła certyfikat bezpieczeństwa (SSL) lub ewidentnie przestała być bezpieczna – Administrator niezwłocznie usunie link z Serwisu. Jednocześnie Administrator uprasza Użytkownika o zwrócenie uwagi Administratora na fakt, iż dana strona z linku przestała być bezpieczna lub stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa czy poufności danych Użytkownika.  

§12

Zmiany w Polityce Prywatności

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności bez konieczności informowania o tym Użytkowników w zakresie stosowania i wykorzystywania danych anonimowych lub stosowania plików Cookie (ponad dane wynikające z baneru dostępnego w Serwisie – o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Polityki Prywatności).

 2. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności w zakresie przetwarzania danych osobowych, o czym niezwłocznie poinformuje Użytkownika posiadającego konto użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej. W terminie 7 dni Użytkownik, który nie akceptuje nowej Polityki Prywatności powinien zgłosić żądanie Administratorowi usunięcia konta użytkownika, a jeśli tego nie uczyni w tym terminie uznaje się, iż Użytkownik zapoznał się i zaakceptował nową Politykę Prywatności Serwisu. 

 3. Aktualna treść Polityki Prywatności będzie publikowana na tej podstronie Serwisu.

 4. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji.