Regulamin Serwisu

I.

Pojęcia ogólne

 1. Regulamin Serwisu – niniejszy regulamin wraz z Polityką Prywatności. 

 2. Polityka Prywatności – dokument określający zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy Serwisu, które stanowią część Regulaminu Serwisu. 

 3. Serwis – serwis internetowy „Po Poradę – konsultacje prawne online”, działających pod adresem: https://www.poporade.pl. 

 4. Usługodawca – Sebastian Chorąży prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Adwokacka Sebastian Chorąży z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 4 lok. 117, 00-131 Warszawa, NIP: 8722261783, REGON: 381710456 (dalej zwaną: „Działalnością Gospodarczą”), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej zwaną: „CEIDG”) prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Technologii. Usługodawca w ramach Działalności Gospodarczej wykonuje regulowany odrębnymi przepisami zawód Adwokata i posługuje się tytułem zawodowym „Adwokat”, który został uzyskany w Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach wykonywanego zawodu Adwokata Usługodawca jest członkiem samorządu adwokackiego w Izbie Adwokackiej w Warszawie z siedzibą w Warszawie. Usługodawca jako Adwokat uzyskał numer wpisu na listę adwokatów WAW/Adw/9411, który można zweryfikować w Krajowym Rejestrze Adwokatów i Aplikantów Adwokackich prowadzonym przez Naczelną Radę Adwokacką pod tym adresem. Usługodawca w ramach wykonywanego zawodu oraz działalności w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu podlega przepisom ustawowym regulujących zawód Adwokata, w tym podlega zasadom etyki zawodowej i godności adwokata, a także innym właściwym przepisom regulującym wykonywanie zawodu adwokata. Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu jest dostępny na stronie internetowej prowadzonej przez Naczelną Radę Adwokacką z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z art. 6 ustawy prawo o adwokaturze (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1651): 1. Adwokat obowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej. 2. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie.  3. Adwokata nie można zwolnić od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę. 4. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie dotyczy informacji: 1) udostępnianych na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; 2) przekazywanych na podstawie przepisów rozdziału 11a działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 i 1423) – w zakresie określonym tymi przepisami.

 5. Usługobiorca – każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uzyskująca dostęp do Serwisu i korzystająca z usług odpłatnych jak i nieodpłatnych świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę. Usługobiorcą nie może być osoba fizyczna lub podmiot, który wykonuje lub świadczy podobne usługi do usług Usługodawcy.   

 6. Usługi – przedmiotem usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie Usługodawcy jest udostępnianie treści dostępnych w Serwisie, w szczególności narzędzi i funkcjonalności Serwisu za pośrednictwem których Usługobiorca może dokonać odpłatnej rezerwacji usługi konsultacji prawnej online (usługa świadczona drogą elektroniczną), które są świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu lub za jego pośrednictwem. Przedmiotem usług Usługodawcy może być także udostępnienie w Serwisie odpłatnych jak i nieodpłatnych funkcjonalności, umożliwiających Usługobiorcy dostęp do treści w postaci wpisów, artykułów i materiałów audiowizualnych lub aplikacji internetowych i formularzy elektronicznych.

 7. Konsultacja prawna online – oznacza udzielenie przez Usługodawcę odpłatnej porady prawnej (w ramach wskazanego w Usłudze czasu) w zakresie pytania Usługobiorcy odnoszącego się do polskiego porządku prawnego (w zakresie jednej z gałęzi prawa/dziedzin, które Usługodawca wskazuje w Serwisie w zakładce „zakres usług”) w szczególności w zakresie możliwej oceny prawnej określonego stanu faktycznego, który Usługobiorca przekaże Usługodawcy przed albo w trakcie rozmowy z Usługodawcą. Podczas konsultacji prawnej online Usługodawca może wyjaśnić Usługobiorcy instytucję prawa, z którą Usługobiorca ma styczność lub może mieć styczność. Jeśli będzie to możliwe Usługodawca przedstawi Usługobiorcy możliwe ścieżki rozwiązania sprawy, w szczególności poprzez wskazanie hipotetycznych możliwości, które mogą zdarzyć się w sprawie. Podczas konsultacji prawnych online Usługodawca co do zasady nie będzie rekomendował Usługobiorcy dokonywanie konkretnych czynności w sprawie, chyba że okoliczności sprawy dadzą możliwość Usługodawcy wskazania takich rekomendacji. W tym względzie Usługobiorca będzie miał na uwadze, że strategia postępowania w sprawie, zwłaszcza skomplikowanej czy delikatnej, w tym określenie większości możliwości i zagrożeń w sprawie, jest wynikiem szczegółowej analizy sprawy, stanu faktycznego i prawnego – co należy do zadań adwokatów, ale na dalszym etapie niż udzielenie konsultacji prawnej online, tj. na poziomie sporządzenia opinii prawnej dotyczącej sprawy lub na etapie prowadzenia sprawy. Konsultacja prawna online nie służy przygotowaniu ustnej czy pisemnej opinii prawnej (chyba że w opisie danej Usługi wskazano inaczej lub Usługodawca i Usługobiorca umówili się inaczej), ani tym bardziej nie jest podjęciem się przez Usługodawcę prowadzenia sprawy Usługobiorcy. Usługobiorca może zlecić Usługodawcy zajęcie się sprawą Usługobiorcy (prowadzenia sprawy), ale odbywa się to każdorazowo na zasadach indywidualnie ustalonych przez Usługodawcę i Usługobiorcę, a Serwis na chwilę obecną nie umożliwia zawarcie umowy o świadczenie usługi prawnej w zakresie prowadzenia sprawy Usługobiorcy. Usługobiorca ma na uwadze, że adwokat ma zadbać o interes Usługobiorcy, który często oznacza wygraną, ale nie zawsze, co oznacza, że podczas konsultacji prawnej online Usługodawca nie gwarantuje Usługobiorcy znalezienie rozwiązania sprawy, ani tym bardziej znalezienie najlepszego rozwiązania sprawy Usługobiorcy. Usługobiorca przyjmuje i akceptuje, że konsultacja prawna online przedstawia pogląd prawny Usługodawcy na zagadnienia przedstawiane przez Usługobiorcę, w tym względem stanu faktycznego, który powinien być przedstawiony Usługodawcy w sposób pełny i rzetelny, czyli taki, jaki jest znany Usługobiorcy – co Usługobiorca zapewnia, iż uczyni. Usługobiorca przyjmuje i akceptuje, że pogląd prawny Usługodawcy jest wyrażany zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem Usługodawcy, ale też opiera się na elementach ocennych, wynikających z różnych doświadczeń Usługodawcy, czasem niemożliwych do przybliżenia, czasem także opartych na hipotetycznych założeniach, co oznacza, że dopuszczalne jest posiadanie i prezentowanie odmiennych stanowisk prawnych w obrocie prawnym, jak i doktrynalnym, do takiego samego stanu faktycznego, które mogą być przeciwne do poglądów prawnych prezentowanych przez Usługodawcę. Powyższe z kolei oznacza, że Usługobiorca nie będzie rościł sobie prawa do powoływania się na niekompletność, nieprzydatność czy wynikłą szkodę z tytułu udzielonej porady prawnej przez Usługodawcę, chyba że szkoda wynika z winy lub rażącego niedbalstwa Usługodawcy przy udzieleniu porady prawnej online, za którą Usługodawca ponosi odpowiedzialność jako profesjonalny podmiot zawodowo udzielający porad prawnych. W przypadku niekompletności porady prawnej, wynikającej z niedokładnego opisu stanu faktycznego sprawy przez Usługobiorcę (w tym ze względu na nieprzekazanie dokumentów w sprawie) – w miarę potrzeby Usługobiorcy i możliwości Usługodawcy – Usługodawca nieodpłatnie uzupełni poradę prawną.      

 8. Komunikacja Drogą Elektroniczną / zdalnie –komunikacja pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą za pośrednictwem poczty e-mail, aplikacji ZOOM, aplikacji SIGNAL, chat oraz formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisie, jak również komunikacja telefoniczna. 

 

II.

Warunki używania Serwisu – postanowienia ogólne

 1. Regulamin Serwisu określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu oraz określa zakres praw i obowiązków Usługobiorcy oraz Usługodawcy związanych z użytkowaniem Serwisu.

 2. Usługobiorca ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem Serwisu w tym Polityką Prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu Serwisu. Korzystanie z Serwisu oznacza, iż Usługobiorca akceptuje w całości zasady wynikające z Regulaminu Serwisu w tym z Polityki Prywatności. W przypadku, gdy Usługobiorca nie akceptuje jakiegokolwiek elementu Regulaminu Serwisu w tym Polityki Prywatności – powinien niezwłocznie opuścić Serwis, a także nie może dokonywać za pośrednictwem Serwisu rezerwacji odpłatnych Usług, tj. konsultacji prawnej online. 

 3. Jeśli inaczej nie postanowiono w Regulaminie Serwisu – oświadczenia woli składane w Serwisie lub za jego pośrednictwem, kontakty realizowane w Serwisie lub za jego pośrednictwem lub poza Serwisem (e-mailowo), a także informacje przekazywane w związku z korzystaniem z Usług Serwisu – są przekazywane pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą w formie elektronicznej, na co obie strony wyrażają zgodę i co akceptują. 

 4. Usługodawca zastrzega, że wszelkie treści, artykuły i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad publikowane na łamach Serwisu są jedynie ogólnym zbiorem informacji i nie są kierowane do indywidualnego Usługobiorcy jako odpowiedź na zagadnienia prawne, z którymi ma albo być może Usługobiorca ma do czynienia. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie ich przez Usługobiorcę na własny użytek, bez przeprowadzenia uprzedniej, odpłatnej konsultacji prawnej online z Usługodawcą, która to konsultacja dotyczy zagadnień dostępnych w Serwisie, które to Usługobiorca ma na myśli lub na które to powołuje się Usługobiorca w swojej sprawie. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji co do przydatności materiałów umieszczonych nieodpłatnie w Serwisie, jednakże Usługodawca będzie dochowywał należytej, profesjonalnej staranności, ze względu na własną renomę, ażeby informacje przekazywane w Serwisie były zgodne z faktycznym stanem prawnym, na dzień zamieszczenia informacji w Serwisie. Usługobiorca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystania materiałów nieodpłatnie udostępnianych w ramach Serwisu, w tym za wykorzystanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 5. Usługodawca odpowiada za działanie Serwisu. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu świadczonych odpłatnie Usług, w szczególności odpowiada za treść i jakość porad prawnych udzielanych w ramach konsultacji prawnej online, a także wytwarzanych przez niego opinii i dokumentów, zgodnie z profesjonalnym charakterem zawodu adwokata, który wykonuje. Usługodawca oświadcza, że podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej w ramach świadczonych usług prawnych, a w razie zaistnienia szkody Usługobiorca poinformuje Usługodawcę o żądaniu udostępnienia nazwy ubezpieczyciela oraz numeru polisy ubezpieczeniowej Usługodawcy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Usługobiorcę Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z nieodpłatnych usług Serwisu, chyba że Usługodawca ponosi za nie odpowiedzialność na zasadzie winy. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z nieodpłatnych usług Serwisu, a w szczególności związane z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie – ponosi wyłącznie Usługobiorca korzystający z usług Serwisu. 

 6. Usługobiorca nie może wykorzystywać żadnych pozyskanych w Serwisie danych osobowych do celów marketingowych.

 7. Wymagania techniczne do korzystania z Serwisu to:

  1. urządzenie z wyświetlaczem umożliwiające wyświetlanie stron internetowych,

  2. połączenie z Internetem,

  3. dowolna przeglądarka internetowa, która wyświetla strony internetowe zgodnie ze standardami i postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje strony www udostępniane w języku HTML5,

  4. włączoną obsługę skryptów JavaScript,

  5. włączoną obsługę plików Cookie.

 8. Zabrania się działań wykonywanych osobiście przez Usługobiorcę lub przy użyciu oprogramowania:

  1. bez zgody pisemnej – polegające na dekompilacji i analizy kodu źródłowego,

  2. bez zgody pisemnej – powodujących nadmierne obciążenie serwera Serwisu,

  3. bez zgody pisemnej – prób wykrycia luk w zabezpieczeniach Serwisu i konfiguracji serwera,

  4. podejmowania prób wgrywania lub wszczykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących wyrządzić szkodę oprogramowaniu Serwisu, innym Usługobiorcom lub Usługodawcy,

  5. podejmowania prób wgrywania lub wszczykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących śledzić lub wykradać dane Usługobiorców lub Usługodawcy,

  6. podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uszkodzenie, zablokowanie działania Serwisu lub uniemożliwienie realizacji celu w jakim działa Serwis.

 

III.

Warunki dokonywania rezerwacji, płatności, zawarcia umowy

i realizacji Usług, a także odstąpienia od umowy, wypowiedzenie i rozwiązanie umowy

 

 1. Używanie Serwisu jest nieodpłatne i dobrowolne, z zastrzeżeniem zdania drugiego. Używanie Serwisu w zakresie rezerwacji Usługi konsultacji prawnej online jest dobrowolne i odpłatne, zgodnie z ceną Usługi każdorazowo wskazaną przy danej Usłudze odpłatnej. Prezentowane w Serwisie ceny za Usługi odpłatne są wartościami brutto, czyli zawierają w sobie wliczony 23% podatek VAT, zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi odnoszącymi się do usług prawnych.

 2. Dokonanie przez Usługobiorcę rezerwacji Usługi konsultacji prawnej online (usługa świadczona drogą elektroniczną) za pośrednictwem Serwisu, z chwilą opłacenia tej Usługi zgodnie z cennikiem każdorazowo wskazanym przy tej Usłudze – ma charakter zawarcia pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą umowy o świadczenie usługi prawnej.

 3. W wyniku zawarcia umowy o świadczenie usługi prawnej wykonywanej elektronicznie Usługodawca zobowiązuje się udzielić Usługobiorcy, w terminie zarezerwowanym przez Usługobiorcę (ściśle zgodnie z zasadami wskazanymi dla danej usługi), konsultacji prawnej online, w formie wybranej przez Usługobiorcę przy rezerwacji, a Usługobiorca zobowiązuje się stawić się na konsultację prawną online w terminie oraz w sposób przez siebie wybrany przy rezerwacji konsultacji prawnej online, a także zobowiązuje się przekazać z odpowiednim wyprzedzeniem dokumenty w sprawie, jeśli przedmiot konsultacji prawnej online jest z nimi związany i został wskazany przy rezerwacji (chyba że umówiono się inaczej). 

 4. Celem uniknięcia wątpliwości Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i godzi się, że dokonanie rezerwacji konsultacji prawnej online bez jej jednoczesnego opłacenia – stanowi zaproszenie Usługobiorcy dla Usługodawcy do zawarcia umowy o świadczenie usługi prawnej. W takiej sytuacji zawarcie umowy o świadczenie usługi prawnej nastąpi z chwilą wpłynięcia środków pieniężnych na konto bankowe Usługodawcy, a jeśli uzasadnione jest przypuszczenie, że termin ten wypadnie po terminie zarezerwowanym przez Usługobiorcę w Serwisie – Usługodawca zaproponuje Usługobiorcy inny termin realizacji konsultacji prawnej online, który Usługobiorca może przyjąć, albo może wycofać swoje zaproszenie do zawarcia umowy o świadczenie usługi prawnej. W takim przypadku Usługodawca niezwłocznie zwróci środki pieniężne Usługobiorcy w taki sam sposób, w jaki została dokonana zapłata na konto Usługodawcy. Konsultacja prawna online odbywa się wyłącznie po uprzednim dokonaniu z góry płatności za usługę konsultacji prawnej online i wpłynięciu tych środków pieniężnych na konto Usługodawcy przed terminem realizacji konsultacji prawnej online. W przypadku, gdy środki pieniężne nie wpłyną na konto bankowe Usługodawcy w terminie dwóch dni roboczych od dnia dokonanej rezerwacji – Usługodawca nie przyjmuje oferty Usługobiorcy do zawarcia umowy o świadczenie usługi prawnej.

 5. Usługodawca i Usługobiorca postanawiają, że termin realizacji konsultacji prawnej online, wynikający z rezerwacji, może zostać jednokrotnie i bez żadnych konsekwencji zmieniony przez każdą ze stron najpóźniej na 12-godzin przed rozpoczęciem konsultacji prawnej online w pierwotnym terminie. W przypadku, gdy do zmiany terminu dochodzi z inicjatywy Usługobiorcy – Usługobiorca wskazuje nowy termin, który przypadnie nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych licząc od dnia pierwotnego terminu rezerwacji. W przypadku, gdy do zmiany terminu dochodzi z inicjatywy Usługodawcy – Usługodawca wskazuje nowy termin, który przypadnie nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych licząc od dnia pierwotnego terminu rezerwacji. W sytuacji, gdyby zmiana terminu konsultacji prawnej online nastąpiła z inicjatywy Usługodawcy – Usługobiorca może złożyć w terminie 3 dni kalendarzowych, licząc od chwili otrzymania zawiadomienia o konieczności zmiany terminu, oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi prawnej. W takiej sytuacji Usługodawca niezwłocznie zwraca Usługobiorcy środki pieniężne na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność albo na rachunek wskazany przez Usługobiorcę z chwilą złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi prawnej.

 6. Nieprzystąpienie przez którąkolwiek przez stron do konsultacji prawnej online, w terminie wynikającym z dokonanej rezerwacji, uwzględniającym ewentualna zmianę terminu o której mowa wyżej – stanowi niewykonanie umowy przez drugą stronę. 

 7. W trakcie dokonywania rezerwacji konsultacji prawnej online, która zmierza do zawarcia przez Usługobiorcę z Usługodawcą umowy o świadczenie usługi prawnej świadczonej drogą elektroniczną, Usługobiorca zostanie ponownie poproszony o potwierdzenie faktu, iż akceptuje Regulamin Serwisu wraz z Polityką Prywatności wskazane w Serwisie – a brak takiego potwierdzenia uniemożliwi dokonanie rezerwacji konsultacji prawnej, w konsekwencji czego nie będzie możliwe udzielenie porady prawnej przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu lub narzędzi, których używa celem realizacji usługi konsultacji prawnej online. Usługodawca wskazuje, że w takim przypadku realizacja u niego konsultacji prawnej może nastąpić osobiście w siedzibie kancelarii – na zasadach indywidualnie ustalonych pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą.     

 8. Dokonanie płatności za Usługę konsultacji prawnej online odbywa się za pośrednictwem narzędzi udostępnianych przez Usługodawcę (platformy/platform do dokonywania płatności online) albo za pomocą przelewu na rachunek bankowy Usługodawcy albo za pośrednictwem alternatywnych metod płatności, których używa Usługodawca i Usługobiorca, o ile Usługobiorca zgłosi taką potrzebę, a Usługodawca będzie mógł przyjąć płatność w sposób zaproponowany przez Usługobiorcę. 

 9. Usługobiorca wskazuje, że nie prowadził, nie prowadzi i nie planuje prowadzić jakichkolwiek czynności związanych z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu – zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 z późn. zm) oraz oświadcza, że żadna jego aktywność w Serwisie, w szczególności zakup Usług konsultacji prawnych online nie ma na celu prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, czy innej działalności przestępczej.

 10. Usługodawca ma prawo odmówić udzielenia konsultacji prawnej w sytuacji, gdy udzielenie konsultacji prawnej mogłoby naruszyć przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności, gdy Usługodawca dojdzie do przekonania, że udzielenie odpowiedzi na pytanie Usługobiorcy mogłoby spowodować lub umożliwić lub przyczynić się do dokonania przestępstwa lub wykroczenia, jak również, gdy udzielenie porady prawnej związane byłoby z naruszeniem zasad etyki zawodowej adwokata, albo w sytuacji, gdy Usługodawca nie posiada wiedzy lub kwalifikacji niezbędnych do udzielenia konsultacji prawnej online w sposób fachowy i profesjonalny lub gdy ryzyko udzielenia konsultacji prawnej online jest zbyt duże dla Usługodawcy w stosunku do wynagrodzenia umownego lub w sytuacji, gdy Usługodawca dojdzie do przekonania, że celem zawarcia umowy jest wykorzystanie Usługodawcy w aktywności, w której nie godzi się uczestniczyć. Usługodawca ma również prawo odmówić konsultacji prawnej online, jeśli zakres konsultacji wychodzi poza zagadnienia prawne, albo nie licuje on z charakterem pracy adwokata wykonywanej przez Usługodawcę, którym jest niesienie pomocy prawnej. W takich sytuacjach Usługodawca niezwłocznie poinformuje Usługobiorcę o zaistnieniu przesłanki uniemożliwiającej Usługodawcy udzielenia konsultacji prawnej online i niezwłocznie dokona zwrotu środków pieniężnych wpłaconych przy rezerwacji konsultacji prawnej online. Z chwilą wysłania informacji Usługobiorcy o ww. okolicznościach – umowa o świadczenie usługi prawnej zostaje ze skutkiem natychmiastowym wypowiedziana przez Usługodawcę z ważnych powodów, w związku z czym Usługobiorcy nie przysługuje roszczenie o naprawienie szkody ze względu na złożone wypowiedzenie. Usługodawca, w miarę możliwości i okoliczności sprawy, postara się wskazać Usługobiorcy adwokata, który mógłby udzielić mu konsultacji prawnej na odpowiednim poziomie fachowości.

 11. Umowa o świadczenie usługi prawnej może być też rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem Usługobiorcy jak i Usługodawcy.    

 12. Konsultacja prawna online odbywa się w terminie oraz w formie wybranej przez Usługobiorcę przy dokonaniu rezerwacji lub w terminie zmienionym, jeśli dokonano jego zmiany, zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej.

 13. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Usługodawca oraz Usługobiorca korzystając z Serwisu powinni stosować się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w sieci Internet. W celu zabezpieczenia się przed zagrożeniami powinni stosować się do zasad zwiększających ich cyberbezpieczeństwo. 

 14. W przypadku, gdy Usługobiorca będzie miał wątpliwości co do bezpieczeństwa czy poufności danych, które przekazuje Usługodawcy za pomocą rekomendowanych lub dostępnych w Serwisie narzędzi – Usługobiorca wstrzyma się z przekazaniem takich danych oraz niezwłocznie skontaktuje się z Usługodawcą celem omówienia i ewentualnego wyjaśnienia tych wątpliwości. Celem udzielania przez Usługodawcę konsultacji prawnych online jest łatwość, szybkość i dostępność tych Usług dla Usługobiorcy, na czym Usługobiorcy zależy z uwagi na chęć skorzystania z konsultacji prawnej online, niemniej nie może odbywać się to kosztem naruszenia bezpieczeństwa i poufności danych, na tyle, na ile ich zachowanie jest możliwe przy użyciu narzędzi do zdalnego komunikowania się na odległość. 

 15. Usługodawca wskazuje, iż w celu realizacji konsultacji prawnej online przedsięwziął odpowiednie środki ostrożności zachowujące bezpieczeństwo i poufność danych – do których stosowania zobowiązuje się Usługobiorca, zgodnie z zaleceniami wskazanymi w Serwisie, instrukcjami przekazywanymi Usługobiorcy po dokonaniu rezerwacji konsultacji prawnej online oraz zaleceniami prezentowanymi przez dostawców narzędzi (podmioty odpowiedzialne za wprowadzanie tych narzędzi do publicznego obrotu), o których mowa poniżej, o ile dostawcy zaprezentowali takie zalecenia.      

 16. Usługodawca wskazuje, iż umożliwia Usługobiorcy w ramach realizacji konsultacji prawnej online wybór narzędzia, za pośrednictwem którego Usługobiorca chce zrealizować usługę konsultacji prawnej online. Usługodawca umożliwia Usługobiorcy realizację konsultacji prawnej online za pośrednictwem rozmowy telefonicznej albo rozmowy za pośrednictwem aplikacji ZOOM, albo rozmowy za pośrednictwem aplikacji SIGNAL, albo poprzez wymianę korespondencji e-mailowej.   

 17. Zasady korzystania z narzędzi, o których mowa wyżej, w ramach udzielanych konsultacji prawnych online wyglądają następująco: 

  • Telefoniczna konsultacja prawna – oznacza połączenie telefoniczne, wywołane pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, w ramach którego Usługodawca zrealizuje telefoniczną konsultację prawną online. Połączenie telefoniczne pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą powinno odbywać się w obecności obu stron na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że obecność którejkolwiek ze stron poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej nie spowoduje u drugiej strony podwyższonej odpłatności za połączenie (w przeciwnym razie uznaje się, że doszło do nienależytego wykonania umowy o świadczenie usługi prawnej przez stronę, która naraziła drugą stronę na podwyższone koszty). Kosz połączenia głosowego na numer telefonu Usługobiorcy, który będzie przypisany do któregokolwiek z krajowych operatorów – jest co do zasady po stronie Usługodawcy, z zastrzeżeniem zdania kolejnego. W sytuacji, gdy połączenie telefoniczne w ramach telefonicznej konsultacji prawnej jest wywoływane przez Usługobiorcę – to Usługobiorca ponosi koszt połączenia z Usługodawcą według stawek swojego operatora. Usługodawca wskazuje, że numer telefonu, którym posługuje się przy realizacji telefonicznej konsultacji prawnej online – należy do krajowego operatora sieci komórkowej. Usługodawca i Usługobiorca wskazują, iż w przypadku, gdyby okazało się, że realizacja telefonicznej konsultacji prawnej online związana była z odbiorem połączenia lub nawiązaniem połączenia z numerem premium (o podwyższonej odpłatności, które stanowią co do zasady usługę specjalną) – wówczas telefoniczna konsultacja prawna online może zostać niezwłocznie przerwana przez którąkolwiek ze stron (w takim przypadku uznaje się, że doszło do nienależytego wykonania umowy o świadczenie usługi prawnej przez stronę, która naraziła drugą stronę na podwyższone koszty). Usługodawca wskazuje, iż numer telefonu, którym będzie realizowana telefoniczna konsultacja prawna – nie jest numerem premium. Usługodawca wskazuje, iż udzielenie telefonicznej konsultacji prawnej odbywać się będzie w warunkach zapewniających Usługodawcy dyskrecję oraz poufność rozmowy, a stworzenie takich samych warunków u Usługobiorcy jest rekomendowane przez Usługodawcę. Usługobiorca odpowiada za telefon, którym się posługuje, jego konfigurację, a także warunki i okoliczności, w których Usługobiorca odbiera połączenie związane z telefoniczną konsultacją prawną online. Usługodawca nie odpowiada za podsłuchane bez jego wiedzy i winy rozmowy obejmującej konsultację prawną online, w szczególności powstałe w sytuacji zastosowania przez odpowiednie służby państwowe określonych technik operacyjnych lub przez działania hakerów, a Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, iż tak podsłuchana rozmowa telefoniczna może ujawnić poufne dane, które Usługobiorca przekaże Usługodawcy. Usługobiorca akceptuje, iż rozmowa telefoniczna potencjalnie stwarza zagrożenie jej podsłuchania, w szczególności przez służby państwowe lub atak np. hakerski, ale mimo tego ryzyka Usługobiorca rezerwując usługę telefonicznej konsultacji prawnej online godzi się na to ryzyko, chcąc uzyskać telefoniczną konsultację prawną. Usługobiorca zobowiązuje się nie ujawniać podczas telefonicznej konsultacji prawnej tajemnicy, w szczególności przedsiębiorstwa, a jeśli telefoniczna konsultacja prawna miałaby dotyczyć takiej właśnie tajemnicy – Usługobiorca skorzysta z konsultacji prawnej za pomocą aplikacji ZOOM lub SIGNAL, albo z osobistej konsultacji prawnej – zgodnie z cennikiem i zasadami tych usług. Usługodawca jak i Usługobiorca zobowiązują się do nie nagrywania telefonicznej konsultacji prawnej online. Usługodawca zaleca Usługobiorcy pełne szyfrowanie urządzeń, których Usługobiorca używa do konsultacji prawnych online, jak również zaleca bieżące aktualizowanie systemów operacyjnych urządzeń oraz aplikacji.

  • Konsultacja prawna za pośrednictwem aplikacji ZOOM – oznacza konsultację prawną online przeprowadzoną przez Usługodawcę za pomocą sieci Internet, przy użyciu darmowej aplikacji ZOOM (dostępnej do pobrania pod tym linkiem), przy użyciu wyłącznie dźwięku, albo dźwięku i obrazu (Usługobiorcy i Usługodawcy). Usługodawca wskazuje, iż Usługobiorca, który zdecyduje się na konsultację prawną przez aplikację ZOOM – po dokonaniu rezerwacji i opłaceniu konsultacji prawnej online otrzyma indywidualny link do spotkania wraz z hasłem dostępowym. Usługobiorca nie może udostępniać nikomu otrzymanego linku oraz hasła. Link do spotkania jest aktywny od chwili jego otrzymania, niemniej Usługobiorca będzie mógł przystąpić do spotkania, które odbędzie się na stronie z linku, na 15-minut przed zaplanowaną godziną konsultacji, w dniu konsultacji. Usługobiorca celem realizacji konsultacji prawnej przez aplikację ZOOM może pobrać aplikację ZOOM na swój komputer lub telefon (które umożliwiają pobranie aplikacji), jak również może odbyć konsultację bez pobierania aplikacji – to jest w oknie przeglądarki internetowej, zgodnie z wymaganiami wskazanymi przez dostawcę ZOOM. Usługodawca wskazuje, iż konsultacja prawna za pośrednictwem aplikacji ZOOM jest szyfrowana na całej drodze Usługodawca-Usługobiorca (szyfrowanie end-to-end) co oznacza, że nawet dostawca ZOOM nie ma dostępu do tej rozmowy, co zapewnia dostawca tej aplikacji. Usługodawca stosuje również dodatkowe zabezpieczenia przed dostępem do trwającej rozmowy w postaci stosowania instrumentu „poczekalni” – co oznacza, że Usługodawca ręcznie wyraża zgodę na dołączenie kolejnej osoby do spotkania (nawet w sytuacji, gdy osoba ta zdobyła indywidualny link do spotkania oraz hasło). Usługodawca ze względów bezpieczeństwa będzie dopuszczał do konsultacji prawnej za pomocą aplikacji ZOOM wyłącznie jedną osobę po stronie Usługobiorcy, chyba że Usługobiorca z wyprzedzeniem co najmniej 24-godzinnym poinformuje Usługodawcę, że w konsultacji weźmie udział większa ilość osób, których dane Usługobiorca przekaże Usługodawcy. Zgoda na wzięcie udziału większej ilości osób (maksymalnie 3) po stronie Usługobiorcy wymaga wyraźnej zgody Usługodawcy. Usługodawca i Usługobiorca nie będą nagrywać konsultacji prawnej za pomocą aplikacji ZOOM. Usługodawca wskazuje, iż udzielenie konsultacji prawnej za pomocą aplikacji ZOOM odbywać się będzie w warunkach zapewniających Usługodawcy dyskrecję oraz poufność rozmowy, a stworzenie takich samych warunków u Usługobiorcy jest rekomendowane przez Usługodawcę. Usługobiorca odpowiada za urządzenie, którym się posługuje, jego konfigurację, a także warunki i okoliczności, w których Usługobiorca wykonuje rozmowę związaną z konsultacją prawną za pomocą aplikacji ZOOM. Usługodawca rekomenduje używanie przez Usługobiorcę sieci VPN oraz łączenie się z siecią Internet wyłącznie poprzez zaufanie sieci Wi-Fi (nie należy łączyć się z siecią Internet poprzez publicznie dostępne hotspoty), a także zaleca pełne szyfrowanie urządzeń, których Usługobiorca używa do konsultacji prawnych online, jak również zaleca bieżące aktualizowanie systemów operacyjnych urządzeń oraz aplikacji.  

  • Konsultacja prawna za pośrednictwem aplikacji SIGNAL – oznacza konsultację prawną online przeprowadzoną przez Usługodawcę za pomocą sieci Internet, przy użyciu darmowej aplikacji SIGNAL (dostępnej do pobrania pod tym linkiem), przy użyciu wyłącznie dźwięku, albo dźwięku i obrazu (Usługobiorcy i Usługodawcy). Celem przeprowadzenia konsultacji za pomocą aplikacji SIGNAL – Usługobiorca musi pobrać tę aplikację na swój telefon komórkowy (umożliwiający pobranie aplikacji), zainstalować ją i założyć darmowe konto w aplikacji. Usługodawca musi posiadać numer telefonu Usługobiorcy, na którym to telefonie Usługobiorca zainstalował aplikację i do której przypisał numer telefonu. Numer telefonu w aplikacji powinien być tożsamy z numerem telefonu, który Usługobiorca podał podczas dokonania rezerwacji konsultacji prawnej online za pomocą aplikacji SIGNAL. W przypadku, gdy numery nie są tożsame – Usługobiorca powinien z co najmniej 24-godziny wyprzedzeniem poinformować Usługodawcę o zmianie numeru telefonu, na który ma nastąpić połączenie. Zasadniczo połączenie przez aplikację SIGNAL wygląda tak samo, jak połączenie telefoniczne (jeśli obie strony rozmawiają wyłącznie z użyciem dźwięku), albo wygląda tak, jak połączenie wideokonferencyjne (np. w aplikacji ZOOM – jeśli obie strony uruchamiają dźwięk i obraz). Usługodawca wskazuje, iż konsultacja prawna za pośrednictwem aplikacji SIGNAL jest szyfrowana na całej drodze Usługodawca-Usługobiorca (szyfrowanie end-to-end) co oznacza, że nawet dostawca SIGNAL nie ma dostępu do tej rozmowy, co zapewnia dostawca tej aplikacji. Usługodawca i Usługobiorca nie będą nagrywać konsultacji prawnej przeprowadzonej za pomocą aplikacji SIGNAL. Usługodawca wskazuje, iż udzielenie konsultacji prawnej za pomocą aplikacji SIGNAL odbywać się będzie w warunkach zapewniających Usługodawcy dyskrecję oraz poufność rozmowy, a stworzenie takich samych warunków u Usługobiorcy jest rekomendowane przez Usługodawcę. Usługobiorca odpowiada za urządzenie, którym się posługuje, jego konfigurację, a także warunki i okoliczności, w których Usługobiorca wykonuje rozmowę związaną z konsultacją prawną za pomocą aplikacji SIGNAL. Usługodawca rekomenduje używanie przez Usługobiorcę sieci VPN, łączenie się z siecią Internet wyłącznie poprzez zaufanie sieci Wi-Fi (nie należy łączyć się z siecią Internet poprzez publicznie dostępne hotspoty) a także zaleca pełne szyfrowanie urządzeń, których Usługobiorca używa do konsultacji prawnych online, jak również zaleca bieżące aktualizowanie systemów operacyjnych urządzeń oraz aplikacji.   

  • Konsultacja prawna z analizą dokumentów – oznacza konsultację prawną online przeprowadzoną pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą za pomocą sieci Internet, przy użyciu poczty e-mail, należącej do każdej ze stron. Usługodawca wskazuje, iż w celu odbycia konsultacji prawnej online z analizą dokumentów Usługobiorca powinien przekazać Usługodawcy w języku polskim – swoje pytania, opisać stan faktyczny sprawy, a także dołączyć wszystkie dokumenty w sprawie (analiza dotyczy dokumentów sporządzonych w języku polskim). Usługodawca zaleca Usługobiorcy, żeby opis stanu faktycznego, pytania i dokumenty znajdowały się w pliku DOC lub PDF lub JPG, które następnie zostaną skompresowane przy użyciu np. darmowych programów do kompresji plików, jak ten czy ten, a także zahasłowane (np. dziesięcioma znakami). Usługodawca rekomenduje Usługobiorcy hasłowanie plików, które przekaże Usługodawcy za pośrednictwem wiadomości e-mail, a hasło do otwarcia pliku powinno zostać przekazane Usługodawcy w inny sposób niż przez e-mail – np. poprzez wiadomość SMS. Usługobiorca powinien zapisać sobie hasło do otwarcia pliku, gdyż tylko on za nie odpowiada (uwaga [!]- ryzyko zgubienia lub zapomnienia hasła do skompresowanego pliku, który był np. w jednej kopii). Rezerwacja konsultacji prawnej z analizą dokumentów oznacza możliwość wybrania przez Usługobiorcę jednej z dwóch opcji – przy czym domyślnie przyjmuje się opcję pierwszą. Pierwsza opcja oznacza, że dokonując rezerwacji terminu Usługobiorca przekaże Usługodawcy w terminie wskazanym w rezerwacji stosowne dokumenty w sprawie, a wynik analizy tych dokumentów Usługodawca przekaże Usługobiorcy drogą e-mailową w terminie do 72 godzin od daty rezerwacji. Druga opcja oznacza, że w terminie rezerwacji Usługobiorca chce porozmawiać o sprawie i o dokumentach, które jej dotyczą. W takim przypadku Usługobiorca przekaże Usługodawcy dokumenty na co najmniej 72 godziny wcześniej do zapoznania się. Usługodawca zapozna się z tymi dokumentami oraz wskaże Usługobiorcy czas, który na to poświęcił. Pozostały czas (w ramach danej usługi) będzie służył na rozmowę telefoniczną (a na żądanie przez aplikację ZOOM albo przez aplikację SIGNAL) o sprawie pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą i rozmowa ta odbędzie się w terminie wskazanym w rezerwacji dokonanej przez Usługobiorcę. Usługobiorca przy chęci skorzystania z drugiej opcji powinien poinformować Usługodawcę, jeśli chce przeprowadzić rozmowę nie przez telefon, a przez aplikację ZOOM czy SIGAL. Rozmowa telefoniczna z Usługobiorcą nie może powodować u Usługodawcy podwyższonych kosztów, o których mowa wyżej w punkcie III. 17) – w podpunkcie dotyczącym telefonicznej konsultacji prawnej. W przypadku, gdy Usługodawca przewiduje, iż w ramach dostępnego czasu wskazanego przy rezerwacji, który jest przewidziany na usługę konsultacji prawnej z analizą dokumentów, nie wystarczy czasu na przeprowadzenie konsultacji prawnej online z analizą dokumentów – Usługodawca niezwłocznie poinformuje Usługobiorcę o tym, iż nie jest możliwa rzetelna realizacja usługi konsultacji prawnej online w ramach dostępnego czasu oraz wskaże, na które pytania Usługodawca może odpowiedzieć w ramach dostępnego czasu, jak również Usługodawca wskaże, ile czasu potrzebuje na przygotowanie kompleksowego stanowiska prawnego w zakresie materiału i pytań, które zostały przekazane przez Usługobiorcę. W takim przypadku Usługobiorca może zlecić Usługodawcy sporządzenie stanowiska prawnego w pełnym zakresie – zgodnie z odrębnymi ustaleniami co do terminu realizacji oraz dodatkowego wynagrodzenia za przygotowanie tego kompleksowego stanowiska. Usługobiorca, który przewiduje, iż charakter sprawy (w szczególności jej skomplikowanie), ilość dokumentów, czy ilość pytań wskazują, iż mało prawdopodobnym jest, iż Usługodawca będzie w stanie rzetelnie przeprowadzić konsultację prawną online z analizą dokumentów – zobowiązuje się nie dokonywać rezerwacji takiej konsultacji za pośrednictwem Serwisu, a skontaktuje się z Usługodawcą poprzez Serwis celem przygotowania wyceny takiej usługi. Stanowisko Usługodawcy, przygotowane w ramach konsultacji prawnej online – zostanie przekazane Usługobiorcy w skompresowanym i zahasłowanym pliku, przesłanym na adres e-mail Usługobiorcy wskazany przy rezerwacji. Konsultacja prawna online z analizą dokumentów może także w wyjątkowy sposób odbyć się w ten sposób, na osobne żądanie Usługobiorcy, iż Usługa ta zostanie zrealizowana w czasie rzeczywistym, tj. w dniu i w godzinie określonej w rezerwacji Usługodawca będzie dostępny w czasie rzeczywistym pod adresem e-mail – a konsultacja prawna online odbędzie się poprzez bieżącą wymianę korespondencji e-mail pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą. W takiej sytuacji wiadomości nie będą dodatkowo szyfrowane przez Usługodawcę, na co Usługobiorca wyraża zgodę. Usługobiorca odpowiada za urządzenie, którym się posługuje przy konsultacji prawnej z analizą dokumentów, jego konfigurację, a także za zabezpieczenie urządzenia przed ewentualnymi zagrożeniami z sieci Internet. Usługobiorca powinien korzystać z usług poczty e-mail od dostawy, któremu ufa i który zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych Usługobiorcy znajdujących się na poczcie e-mail – za co Usługodawca w żadnym przypadku nie odpowiada. Usługodawca rekomenduje używanie przez Usługobiorcę sieci VPN, łączenie się z siecią Internet wyłącznie poprzez zaufanie sieci Wi-Fi (nie należy łączyć się z siecią Internet poprzez publicznie dostępne hotspoty), a także używanie długich i skomplikowanych haseł do logowania się na pocztę e-mail Usługobiorcy, jak również używanie logowania dwuetapowego wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, a także zaleca pełne szyfrowanie urządzeń, których Usługobiorca używa do konsultacji prawnych online.      

  • Konsultacja prawna w siedzibie kancelarii – oznacza konsultację prawną przeprowadzoną przez Usługodawcę dla Usługobiorcy w biurze stacjonarnym kancelarii. Adres kancelarii jest wskazany w zakładce „Kontakt” w Serwisie. Czas trwania konsultacji prawnej w siedzibie kancelarii oraz koszt tej usługi – są wskazane w karcie usługi. Dokonując rezerwacji konsultacji prawnej w siedzibie Kancelarii – Usługobiorca wskazuje termin, w którym preferuje, ażeby konsultacja odbyła się. Ostateczny termin konsultacji prawnej w siedzibie kancelarii zostanie ustalony pomiędzy stronami telefonicznie lub drogą e-mailową. Rezerwując termin konsultacji prawnej w siedzibie kancelarii Usługobiorca nie ma pewności, iż w tym dniu konsultacja w tej formie zostanie przeprowadzona. Konsultacja prawna w siedzibie kancelarii jest opłacana przez Usługobiorcę z góry – za pośrednictwem przelewu lub innych form płatności elektronicznych. 

  • Konsultacja prawna w siedzibie Klientki/Klienta – oznacza konsultację prawną przeprowadzoną przez Usługodawcę dla Usługobiorcy w biurze stacjonarnym Klientki/Klienta. Czas trwania konsultacji prawnej w siedzibie Klientki/Klienta oraz podstawowy koszt tej usługi – są wskazane w karcie usługi. Ostateczny koszt tej usługi będzie ustalony pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą drogą telefoniczną lub e-mailową. Na ostateczny koszt usługi wpływa miejsce wykonania usługi przez Usługodawcę, czyli ilość czasu jaki adwokat będzie musiał poświęcić na dojazd do Klientki/Klienta oraz ewentualny koszt transportu, jeśli konsultacja prawna w siedzibie Klientki/Klienta miałaby zostać przeprowadzona poza Warszawą lub Dębicą. Dokonując rezerwacji konsultacji prawnej w siedzibie Klientki/Klienta – Usługobiorca wskazuje termin, w którym preferuje, ażeby konsultacja odbyła się. Ostateczny termin konsultacji prawnej w siedzibie Klientki/Klienta zostanie ustalony pomiędzy stronami telefonicznie lub drogą e-mailową. Rezerwując termin konsultacji prawnej w siedzibie Klientki/Klienta – Usługobiorca nie ma pewności, iż w tym dniu konsultacja w tej formie zostanie przeprowadzona. Konsultacja prawna w siedzibie Klientki/Klienta jest opłacana przez Usługobiorcę z góry – za pośrednictwem przelewu lub innych form płatności elektronicznych. 

  • Pozostałe formy i możliwości uzyskania konsultacji prawnej – do tej usługi stosuje się odpowiednio zasady wskazane powyżej – w zależności od tego, jaką formę konsultacji prawnej oczekuje Usługobiorca. 

 18. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i zgadza się z twierdzeniem, iż wykonywanie konsultacji prawnych online za pomocą połączenia telefonicznego, a także przy użyciu aplikacji ZOOM, czy aplikacji SIGNAL, jak i wiadomości e-mail,  o których mowa wyżej, jest co do zasady bezpieczne, ale nie daje 100% gwarancji zachowania bezpieczeństwa i poufności przekazywanych danych. Każda rozmowa zdalna, na odległość, a także wymiana korespondencji, w szczególności w sytuacji przejęcia urządzenia (świadomego albo nieświadomego) np. przez służby państwowe lub hakerów – stwarza ryzyko podsłuchania rozmowy lub przejęcia treści korespondencji, mimo zachowania najwyższej staranności co do szyfrowania urządzenia czy szyfrowania połączenia. Mimo tego ryzyka Usługobiorca rezerwując usługę konsultacji prawnej online za pośrednictwem Serwisu (czy to telefonicznej, czy za pomocą za aplikacji ZOOM lub za pomocą aplikacji SIGNAL lub za pomocą e-mail) – godzi się na to ryzyko, chcąc uzyskać konsultację prawną online.   

 19. W przypadku wykrycia zaistnienia lub potencjalnej możliwości zaistnienia incydentu cyberbezpieczeństwa lub naruszenia RODO, Usługobiorca w pierwszej kolejności powinien zgłosić ten fakt Usługodawcy w celu szybkiego usunięcia problemu / zagrożenia i zabezpieczenia interesów wszystkich Usługobiorców Serwisu.

 20. Po dokonaniu rezerwacji Usługi konsultacji prawnej online i jej prawidłowym opłaceniu przez Usługobiorcę – Usługodawca każdorazowo wystawi Usługobiorcy fakturę zaliczkową VAT, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4) ustawy o podatku od towarów i usług (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685) na kwotę brutto równej dokonanej płatności na rzecz Usługodawcy. W przypadku, gdy dokonano płatności w pełnej wysokości ceny usługi – faktura końcowa nie będzie wystawiana. Zaliczkowa faktura VAT będzie wystawiana na rzecz Usługobiorcy – na dane podane przy dokonaniu rezerwacji. Usługobiorca (w tym konsument) wyraża zgodę i oświadcza, że akceptuje faktury VAT (w tym zaliczkowe) wystawione elektronicznie i przesłane Usługobiorcy bez jego podpisu – za pośrednictwem poczty e-mail. Faktura VAT (w tym zaliczkowa) będzie wysłana z adresu mailowego: sebastian.chorazy@poporade.pl lub kontakt@poporade.pl, w formacie PDF. Na żądanie Usługobiorcy faktura VAT (w tym zaliczkowa) może zostać wysłana w formie papierowej – na adres korespondencyjny przekazany przez Usługobiorcę, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia takiego żądania. 

 21. Usługobiorca występujący jako konsument (osoba fizyczna, w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w zakresie odmiennym niż świadczenia usług prawych) może odstąpić od zwartej za pośrednictwem Serwisu umowy o świadczenie usługi prawnej, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy o świadczenie usługi prawnej – z zastrzeżeniem wyjątków dalej wskazanych.

 22. Usługobiorca nie może odstąpić od umowy o świadczenie usługi prawnej w sytuacji, gdy Usługodawca wykonał w pełni usługę konsultacji prawnej online za wyraźną zgodą konsumenta w okresie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy o świadczenie usługi prawnej.

 23. Usługobiorca wskazuje i traktuje, iż wyraźną zgodą konsumenta, o której mowa powyżej w ust. 22, na wykonanie usługi konsultacji prawnej online w okresie na odstąpienie od umowy – będzie dokonanie rezerwacji terminu konsultacji prawnej online, której wykonanie przypada w okresie, w którym Usługobiorca ma co do zasady prawo złożenia oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Niniejsza zgoda nie niweluje ogólnego prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 21. 

 24. Celem usunięcia wątpliwości Usługodawca wskazuje, iż Usługobiorca ma prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usługi prawnej do czasu rozpoczęcia konsultacji prawnej online, chyba że konsultacja prawna online przypada w dacie po upływie 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy.

 25. Usługobiorca nie może także odstąpić od umowy o świadczenie usługi prawnej po dostarczaniu Usługobiorcy treści cyfrowych, jeśli takie występują w Serwisie, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 26. Usługobiorca, który odstąpi od umowy o świadczenie usługi prawnej, w sytuacji, gdy w okresie trwania prawa na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi prawnej uprzednio polecił Usługodawcy rozpoczęcie realizacji konsultacji prawnej online (np. poprzez wcześniejsze przesłanie dokumentów e-mailem do zapoznania się) – wówczas Usługobiorca obowiązany będzie do zapłaty za świadczenie Usługodawcy już przez niego spełnione do czasu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. Kwotę świadczenia oblicza się proporcjonalnie wg. poświęconego przez Usługodawcę czasu, względem czasu przewidzianego na konsultację prawną online.

 27. Odstąpienie od umowy o świadczenie usługi prawnej może nastąpić w formie pisemnej (na adres korespondencyjny kancelarii – ul. Grzybowska 4 lok. 117, 00-131 Warszawa) lub drogą elektroniczną (na adres e-mail: sebastian.chorazy@poporade.pl lub kontakt@poporade.pl), a także poprzez kliknięcie przez Usługobiorcę przycisku „Anuluj rezerwację”, który znajduje się w potwierdzeniu rezerwacji, które Usługobiorca otrzymał na adres e-mail podany przy dokonaniu rezerwacji – o ile Usługobiorca złoży je zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie Serwisu.

 28. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie usługi prawnej – Usługodawca niezwłocznie zwróci Usługobiorcy środki pieniężne, a już nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi prawnej. Środki pieniężne są nieoprocentowane i zostaną zwrócone co do zasady w takiej samej wysokości. Zwrot środków pieniężnych nastąpi na rachunek bankowy Usługobiorcy, z którego nastąpiła płatność, albo na rachunek bankowy Usługobiorcy wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi prawnej. Przykładowy (nieobowiązkowy) wzór odstąpienia od umowy o świadczenie usługi prawnej znajduje się w wersji „.doc” tutaj: WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

 29. Usługobiorca ma prawo złożyć Usługodawcy reklamację z tytułu otrzymanej konsultacji prawnej online.

 30. Reklamację należy złożyć drogą pisemną (na adres korespondencyjny kancelarii – ul. Grzybowska 4 lok. 117, 00-131 Warszawa) lub drogą elektroniczną (na adres e-mail: kontakt@poporade.pl).

 31. W zgłoszeniu reklamacyjnym Usługobiorca powinien wskazać: dane Usługobiorcy umożliwiające jego identyfikację jako odbiorcę Usług Usługodawcy, termin, w którym odbyła się konsultacja prawna online, zarzuty, jakie Usługobiorca ma do zrealizowanej konsultacji prawnej online, a także określić żądanie rozwiązania postępowania reklamacyjnego, jakiego domaga się Usługobiorca. W przypadku niewskazania którejkolwiek z danych wyżej wskazanych – Usługodawca skontaktuje się z Usługobiorcą celem uzupełnienia zgłoszenia reklamacyjnego, chyba że kontakt z Usługobiorcą będzie niemożliwy (np. z uwagi na brak możliwości identyfikacji Usługobiorcy przez Usługodawcę).

 32. Usługodawca zobowiązuje się rozpatrzyć zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia złożenia zgłoszenia reklamacyjnego, a jeśli Usługodawca wzywał Usługobiorcę do sprecyzowania zgłoszenia reklamacyjnego – w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi zwrotnej od Usługobiorcy.

 33. Przedmiotem reklamacji nie może być okoliczność, iż w ramach konsultacji prawnej online Usługodawca nie rozwiązał problemu prawnego Usługobiorcy (co do zasady); porada prawna przedstawia stanowisko odmienne od tego, jakie prezentuje lub oczekuje Usługobiorca; Usługodawca odesłał Usługobiorcę do specjalisty zajmującego się daną dziedziną prawa, którą nie zajmuje się Usługodawca (a które były prezentowane w Serwisie i Usługobiorca mógł się z nimi zapoznać przed konsultacją prawną online); Usługodawca nie przedstawił w trakcie konsultacji prawnej online szczegółowej analizy prawnej, której rzetelne sporządzenie wymaga większej ilości czasu, aniżeli czas, który został przewidziany na konsultację prawna online; Usługodawca część konsultacji prawnej online zrealizował w późniejszym terminie (np. z uwagi na przygotowanie dokładniejszej analizy) a Usługobiorca wyraził na to zgodę podczas konsultacji prawnej online.      

IV.

Warunki komunikacji i świadczenia pozostałych usług w Serwisie

 

 1. Serwis udostępnia usługi i narzędzia umożliwiające Usługobiorcom interakcję z Serwisem w postaci:

  • Formularz kontaktowy, 

  • Przycisk wielofunkcyjny połączony jest z następującymi aplikacjami lub funkcjonalnościami: wysłanie wiadomości SMS, nawiązanie połączenia telefonicznego z kancelarią, uruchomienie mapy z umiejscowieniem na niej siedziby kancelarii, dokonanie możliwości rezerwacji konsultacji prawnej, przeniesienie do strony formularza kontaktowego, jak i nawiązanie kontaktu z kancelarią poprzez aplikację WhatsApp lub aplikację Messenger. 

  • Wtyczki do mediów społecznościowych. 

 2. Serwis udostępnia dane kontaktowe Usługodawcy w postaci:

  • Adresu e-mail,

  • Telefonu kontaktowego,

  • Adresu korespondencyjnego,

  • Nazwy profilu kancelarii na stronie Facebook.com.

 3. W przypadku kontaktu Usługobiorcy z Usługodawcą, dane osobowe Usługobiorców będą przetwarzane zgodnie z „Polityką Prywatności, stanowiącą integralną część Regulaminu Serwisu.

 

V.

Gromadzenie danych o Usługobiorcach

 1. W celu prawidłowego świadczenia usług przez Serwis, zabezpieczenia prawnego interesu Usługodawcy oraz w celu zapewnienia zgodności działania Serwisu z obowiązującym prawem, Usługodawca za pośrednictwem Serwisu gromadzi i przetwarza niektóre dane o Usługobiorcy/Użytkowniku. Zakres, cele, sposób oraz zasady przetwarzania danych dostępne są w załączniku do Regulaminu, tj. w „Polityce prywatności” (która także zawiera obowiązek informacyjny RODO), stanowiącą integralną część Regulaminu.

 2. Dane gromadzone podczas dokonywania rezerwacji konsultacji prawnej online za pośrednictwem Serwisu: imię / nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku dokonywania płatności online za pomocą narzędzi udostępnianych przez Przelewy24 –  zbierane są: imię i nazwisko, adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres e-mail, a także mogą być zbierane dodatkowe dane, takie jak: numer telefonu, nazwa firmy czy NIP. W przypadku dokonywania płatności przelewem Administrator gromadzi dane, takie jak: imię i nazwisko, adres (jeśli Użytkownik poda), numer rachunku bankowego. Ponadto Serwis gromadzi automatycznie dane dotyczące adresu IP Użytkownika. W przypadku Usługobiorców zalogowanych (posiadających konto w Serwisie), w plikach cookies zapisywanych na urządzeniu Usługobiorcy może być umieszczony identyfikator Usługobiorcy powiązany z kontem Usługobiorcy.

 

VI.

Prawa autorskie

 

 1. Właścicielem Serwisu oraz praw autorskich do serwisu jest Usługodawca. Wszelkie treści w Serwisie są chronione prawami autorskimi należącymi do Usługodawcy. 

 2. Narzędzia używane w Serwisie są chronione prawami autorskimi należącymi do firm, instytucji i osób trzecich, niepowiązanych w jakikolwiek sposób z Usługodawcą, i są wykorzystywane na podstawie uzyskanych licencji lub opartych na licencji darmowej.

 3. Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim zabrania się wykorzystywania, kopiowania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie oraz przetrzymywania w systemach wyszukiwania z wyłączeniem wyszukiwarki Google, Bing, Yahoo, NetSprint, DuckDuckGo, Facebook oraz LinkedIn jakichkolwiek artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich innych treści, materiałów graficznych, wideo lub audio znajdujących się w Serwisie bez pisemnej zgody lub zgody przekazanej za pomocą komunikacji drogą elektroniczną ich prawnego właściciela.

 4. Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim ochronie nie podlegają proste informacje prasowe, rozumiane jako same informacje, bez komentarza i oceny ich autora. Autor rozumie to jako możliwość wykorzystywania informacji z zamieszczonych w serwisie tekstów, ale już nie kopiowania całości lub części artykułów o ile nie zostało to oznaczone w poszczególnym materiale udostępnionym w Serwisie.

 

VII.

Zmiany Regulaminu

 

 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Usługodawcę, bez podawania przyczyn.

 2. Informacja o zmianie Regulaminu będzie rozsyłana drogą elektroniczną do Usługobiorców zarejestrowanych w Serwisie.

 3. W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie natychmiast po jego publikacji dla Usługobiorców nieposiadających konta w Serwisie.

 4. W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie z chwilą poinformowania Usługobiorcy o zmianie Regulaminu Serwisu. 

 5. Usługodawca wskazuje, iż traktuje się, że każdy Usługobiorca kontynuujący korzystanie z Serwisu po zmianie Regulaminu Serwisu akceptuje go w całości, a jeśli nie akceptuje – Usługobiorcy zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia konta w Serwisie. 

 6. Niniejszy Regulamin Serwisu obowiązuje od 29.12.2022 r. 

 

VIII.

Postanowienia końcowe

 

 1. Usługodawca dokona wszelkich starań by usługi Serwisu były oferowane w sposób ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Usługobiorców, osób trzecich czy działalnością zewnętrznych automatycznych programów.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w Serwisie w wybranym przez Usługodawcę terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Usługobiorcy korzystającego z usług Serwisu.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorcy. Wyłączenie Serwisu nie będzie wpływać na zamówione konsultacje prawne online, a odstąpienie od umowy o świadczenie usługi prawnej powinno w takiej sytuacji zostać złożone drogą korespondencyjną lub e-mailową. 

 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu na stałe, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.

 5. Obowiązujący Regulamin Serwisu znajduję się na tej podstronie Serwisu. 

 6. We wszelkich sprawach związanych z działalnością Serwisu należy kontaktować się z Usługodawcą korzystając z jednej z poniższych form kontaktu:

  • Używając formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie lub poprzez SMS/wiadomość na Whatsapp lub wiadomość na Messenger, 

  • Wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@poporade.pl

  • Poprzez połączenie telefoniczne z numerem: +48 699-711-790.

 7. Kontakt przy użyciu wskazanych środków komunikacji wyłącznie w sprawach związanych z prowadzonym Serwisem.