Konsultacja prawna przez e-mail

Prosta forma uzyskania od adwokata drogą elektroniczną konsultacji prawnej z analizą dokumentów.

Często zadawane pytania:

Rezerwacja konsultacji prawnej z analizą dokumentów oznacza możliwość wybrania przez Klientkę/Klienta jednej z dwóch opcji – przy czym domyślnie przyjmuje się opcję pierwszą. Pierwsza opcja oznacza, że dokonując rezerwacji terminu Klientka/Klient przekaże adwokatowi w terminie wskazanym w rezerwacji stosowne dokumenty w sprawie, a wynik analizy tych dokumentów adwokat przekaże Klientce/Klientowi drogą e-mailową w terminie do 72 godzin od daty rezerwacji. Druga opcja oznacza, że w terminie rezerwacji Klientka/Klient chce porozmawiać o sprawie i o dokumentach, które jej dotyczą. W takim przypadku Klientka/Klient przekaże adwokatowi dokumenty na co najmniej 72 godziny wcześniej do zapoznania się. Adwokat zapozna się z tymi dokumentami oraz wskaże Klientce/Klientowi czas, który na to poświęcił. Pozostały czas (w ramach danej usługi) będzie służył na rozmowę telefoniczną (a na żądanie przez aplikację ZOOM albo przez aplikację SIGNAL) o sprawie pomiędzy adwokatem a Klientką/Klientem i rozmowa ta odbędzie się w terminie wskazanym w rezerwacji dokonanej przez Klientkę/Klienta.

W przypadku, gdy w ramach dostępnego czasu nie wystarczy czasu na kompleksowe przeprowadzenie konsultacji prawnej online z analizą dokumentów – adwokat niezwłocznie poinformuje Klientkę/Klienta o tym fakcie oraz wskaże, na które pytania adwokat może odpowiedzieć w ramach dostępnego czasu. Adwokat wskaże również, ile czasu potrzebuje na przygotowanie kompleksowego stanowiska prawnego w zakresie materiału i pytań, które zostały przekazane przez Klientkę/Klienta. W takim przypadku Klientka/Klient może zlecić adwokatowi sporządzenie stanowiska prawnego w pełnym zakresie – zgodnie z odrębnymi ustaleniami co do terminu realizacji oraz dodatkowego wynagrodzenia za przygotowanie tego kompleksowego stanowiska. Klientka/Klient, który przewiduje, iż charakter sprawy (w szczególności jej skomplikowanie), ilość dokumentów, czy ilość pytań wskazują, iż mało prawdopodobnym jest, iż adwokat będzie w stanie rzetelnie przeprowadzić konsultację prawną online z analizą dokumentów – zobowiązuje się nie dokonywać rezerwacji takiej konsultacji za pośrednictwem Serwisu. W takim przypadku Klientka/Klient proszeni są o kontakt z kancelarią celem dokonania indywidualnej wyceny usługi. 

Dokumenty należy przesłać na ww. adres e-mail. Dokumenty powinny być w formie skanu lub w innym, typowym formacie komputerowym (np. w formacie PDF, DOC, JPG). Należy pamiętać o zabezpieczeniu załączników hasłem i przekazaniu adwokatowi drogą telefoniczną lub SMS-ową instrukcji otwarcia załącznika. 

Wiadomość należy przesłać na adres: sebastian.chorazy@poporade.pl. Konsultacja prawna przez e-mail będzie udzielona z ww. adresu e-mail. 

Konsultacja prawna dotyczy analizy dokumentów sporządzonych w języku polskim. W przypadku, gdy Klientka/Klient oczekuje analizy prawnej dokumentów obcojęzycznych – zobowiązana/zobowiązany jest do dostarczenia ich tłumaczenia. Adwokat nie weryfikuje w ramach standardowej opłaty za konsultację prawną poprawności tłumaczenia. Za tłumaczenie oraz jego jakość odpowiada Klientka/Klient. 

Stanowisko adwokata przygotowane w ramach konsultacji prawnej online – zostanie przekazane Klientce/Klientowi w skompresowanym i zahasłowanym pliku, przesłanym na adres e-mail wskazany przy rezerwacji.

Numer telefonu jest wymagany z uwagi na okoliczność, iż w przypadku przesłania zahasłowanych plików – Klientka/Klient będzie proszony o przekazanie adwokatowi hasła do ich otwarcia inną drogą niż droga e-mailowa. Sprzyja to bezpieczeństwu i poufności danych Klientki/Klienta. Rekomendowane jest wprowadzenie hasła, które składa się z co najmniej dziesięciu znaków (liter, cyfr, znaków specjalnych), a także zapisanie go na wypadek zgubienia lub zapomnienia. 

Konsultacja prawna online z analizą dokumentów może także w wyjątkowy sposób odbyć się w ten sposób, na osobne żądanie Klientki/Klienta, iż usługa ta zostanie zrealizowana w czasie rzeczywistym. W dniu i w godzinie określonej w rezerwacji adwokat będzie dostępny w czasie rzeczywistym pod adresem e-mail – a konsultacja prawna online odbędzie się poprzez bieżącą wymianę korespondencji e-mail pomiędzy adwokatem a Klientką/Klientem. W takiej sytuacji wiadomości nie będą dodatkowo zabezpieczane przez adwokata, na co Klientka/Klient wyraża zgodę.